Minnesota Vikings new stadium

Minnesota Vikings new stadium

The Minnesota Vikings' new stadium cost more than a NASA mission to Pluto.

Previous Fact Next Fact