Nikola Tesla statue

Nikola Tesla statue

There is a statue of Nikola Tesla in Silicon Valley that radiates free wi-fi

Previous Fact Next Fact
Categories: Technology